Algemene bepalingen

1.1 Dit zijn de aanvullende voorwaarden (de “Aanvullende Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de door Secret2Give (hierna: “Secret2Give”, “ons” of “wij”) met de klant (hierna: “Klant” ) gesloten overeenkomst met betrekking tot het ontwikkelen, testen, optimaliseren, beheren van campagnes bestemd voor (social) media platforms en alle daarmee verband houdende diensten die wij voor jullie verrichten (hierna: de “Prestatie”)

1.2 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Secret2Give te leveren Prestatie en de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen op de Aanvullende Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit schriftelijk en expliciet afspreken. Eventueel door jullie gehanteerde (inkoop)voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand, zelfs als hiernaar wordt verwezen in e-mails of andere documenten.

2 Prestatie

2.1 Wij zullen ons naar beste vermogen inspannen de Prestatie met zorg en conform de tussen ons overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren. Secret2Give garandeert echter geen resultaten. Natuurlijk doen we steeds ons uiterste best om door ons afgegeven planningen te realiseren, maar we kunnen hier niet voor in staan.

2.2 Teksten, ontwerpen, of gegevens die door ons aan jullie worden voorgelegd dienen zorgvuldig door jullie te worden gecontroleerd. Secret2Give is niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen in een tekst, ontwerp of in gegevens die door jullie zijn goedgekeurd, of als je in de gelegenheid bent gesteld een controle uit te voeren maar daar geen gebruik van hebt gemaakt.

2.3 Het is Secret2Give toegestaan om in verband met de levering van de Prestatie derden in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant.

2.4 Voor het plaatsen van advertenties, campagnes of andere content op social media platforms of andere media in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst maken wij gebruik van het klanten account bij het betreffende platform/medium. Hierop zijn de voorwaarden en condities van het desbetreffende platform/medium van toepassing. Jullie zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de nakoming van deze voorwaarden en de betaling van alle aan het platform/medium verschuldigde vergoedingen.

Secret2Give is geen partij bij de overeenkomst tussen de Klant en het platform en ook niet verantwoordelijk voor de betaling van de kosten die het platform in rekening brengt voor het plaatsen van advertenties, campagnes of andere content door Secret2Give.

2.5 De Klant is zelf verantwoordelijk voor door of namens de Klant in het kader van de Overeenkomst aangeleverde zaken, content en gegevens en vrijwaart Secret2Give tegen aanspraken van derden in verband hiermee.

2.6 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht tegen de daarvoor door ons gehanteerde tarieven. We zullen jullie natuurlijk vooraf informeren als sprake is van meerwerk of extra kosten.

3 Intellectuele Eigendomsrechten

3.1 Tenzij we schriftelijk en expliciet andere afspraken hebben gemaakt, geldt dat wij rechthebbende blijven op door ons gecreëerde en/of aan jullie ter beschikking gestelde werken, ontwerpen, onderzoeksgegevens, onderzoeksmethoden, modellen, tekeningen, computerpogrammatuur etc. Op voorwaarde dat alle aan de Klant gefactureerde bedragen tijdig en volledig zijn betaald, verkrijgt de Klant een niet-exclusief recht tot het gebruik hiervan gedurende looptijd van de Overeenkomst en voor de doeleinden zoals door ons aangegeven.

3.2 Op content die wij specifiek en in jullie opdracht voor jullie creëren in het kader van de Overeenkomst geldt dat de intellectuele eigendomsrechten daarop worden overgedragen aan de Klant op voorwaarde dat de aan de Klant gefactureerde bedragen die hierop betrekking hebben tijdig en volledig zijn betaald.

3.3 Als wij bij de vervaardiging van content gebruik maken van materialen waarop rechten rusten van derden, zoals stockfoto’s, illustraties of portretten, dan zorgen wij ervoor dat het is toegestaan deze materialen te gebruiken voor het doeleinde waarvoor de content is bestemd. Eventuele extra kosten in verband hiermee zullen additioneel in rekening worden gebracht aan jullie. Wij zullen dit vooraf bij jullie kenbaar maken. De intellectuele eigendomsrechten op deze materialen worden niet aan jullie overgedragen. Jullie zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de content waarin deze materialen zijn gebruikt niet voor andere doeleinden of op andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor de content was bestemd. De materialen mogen ook niet worden gewijzigd zonder toestemming van de rechthebbende.

4 Geheimhouding en (persoons)gegevens

4.1 Wij zullen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de Klant die jullie aan ons verstrekken vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken als dat nodig is voor uitvoering van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook voor de Klant met betrekking tot informatie die wij over onze organisatie aan jullie verstrekken. Er geldt geen geheimhoudingsverplichting voor informatie die moet worden verstrekt of openbaar moet worden gemaakt op grond van de wet of een verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

4.2 Wij maken graag melding van onze samenwerking met jullie, bijvoorbeeld door het logo van jullie bedrijf af te beelden op onze website. Voor zover nodig verlenen jullie ons daarvoor hierbij jullie toestemming.

4.3 Als Secret2Give in het kader van de Prestatie persoonsgegevens gebruikt, verzamelt en/of vastlegt geldt dat Secret2Give alle toepasselijke (Europese) wet-en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens zal naleven. Natuurlijk verwachten wij ook van jullie dat

jullie voldoen aan deze wet-en regelgeving. Als het sluiten van een verwerkersovereenkomst vereist is, zullen wij dat separaat regelen op basis van de bij ons gebruikelijke template.

5 Looptijd en (tussentijdse) beëindiging

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor drie maanden. Na afloop van deze periode wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor de duur van een maand, tenzij een van beide partijen de Overeenkomst minimaal 30 dagen voor de start van een nieuwe contractstermijn van een maand schriftelijk opzegt.

5.2 Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte schriftelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen met onmiddellijke ingang indien:

a. de andere partij, ondanks schriftelijke sommatie en ingebrekestelling waarbij een termijn van 30 dagen is gegund om alsnog na te komen, niet of niet tijdig voldoet aan een of meer van diens verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst;

b. de andere partij surseance van betaling of faillissement aanvraagt danwel in staat van faillissement wordt verklaard.

5.3 Als de Overeenkomst eindigt zal Secret2Give zich naar beste vermogen inspannen om de noodzakelijke medewerking en informatie aan de Klant te verstrekken, zodat de klant de diensten zelf kan (laten) voortzetten. De in redelijkheid in verband hiermee door Secret2Give gemaakte kosten zullen door de Klant worden voldaan.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat door de Klant aan Secret2Give is betaald gedurende de maand direct voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Secret2Give is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Secret2Give.

7 Overige bepalingen

7.1 Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.

7.2 Als de Aanvullende Voorwaarden een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door Secret2Give worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet.